Welcome, reader! According to Antony Hegarty in this second decade of the new century our future is determined. What will it be? Stays all the same and do we sink away in the mud or is something new coming up? In this blog I try to follow new cultural developments.

Welkom, lezer! Volgens Antony Hegarty leven we in bijzondere tijden. In dit tweede decennium van de eenentwintigste eeuw worden de lijnen uitgezet naar de toekomst. Wat wordt het? Blijft alles zoals het is en zakken we langzaam weg in het moeras van zelfgenoegzaamheid of gloort er ergens iets nieuws aan de horizon? In dit blog volg ik de ontwikkelingen op de voet. Als u op de hoogte wilt blijven, kunt u zich ook aanmelden als volger. Schrijven is een avontuur en bloggen is dat zeker. Met vriendelijke groet, Rein Swart.

Laat ik zeggen dat literaire kritiek voor mij geen kritiek is, zolang zij geen kritiek is op het leven zelf. Rudy Cornets de Groot.

Do not go gentle into that good night, Old age should burn and rage at close of day; Rage, rage against the dying of the light. Dylan Thomas.

Het is juist de roman die laat zien dat het leven geen roman is. Bas Heijne.

In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. Johannes.woensdag 10 oktober 2012

Presley Bergen in Mag het ergens over gaan?, Teylers Museum, 7 oktober 2012


Over de gereedschapskist van de leerkacht

Neerlandicus Presley Bergen is vice-voorzitter van de actiegroep Beter Onderwijs Nederland, die in 2006 door Ad Verbrugge werd opgericht met een manifest. De groep heeft zo’n vijfduizend leden en wil het onderwijs teruggeven aan de direct betrokkenen, de leerkrachten. Bergen is ervaringsdeskundige en praat bevlogen over zijn vakgebied.

Ziggy Klazes vraagt naar de bestaansreden van BON.
De kwaliteit van de docenten is achteruitgegaan, onder andere door de didactische concepten op de lerarenopleiding, waarin te veel nadruk ligt op het proces en niet op de inhoud. Aan de basis zakt daardoor het niveau. Een havo- of vwodiploma voldoet kennelijk niet meer om toegelaten te worden tot het hoger onderwijs omdat  vervolgopleidingen aan de poort toelatingseisen gaan stellen. Een vreemde zaak omdat een diploma van de middelbare school de toegang zou moeten geven tot het hoger onderwijs.. Door de lerarenopleidingen vakinhoudelijk te verbeteren  en de leraar een didactische gereedschapskist mee te geven, zouden we al een heel eind op weg zijn. .

Is het onderwijssysteem te veel competentiegericht? vraagt Ziggy.
Bergen antwoordt dat door de lump-sump financiering, dwz door het onderwijs een zak geld te geven, de controle op de inhoud verloren is gegaan. Scholen gingen fuseren met bestuurders als een soort fabrieksdirecteuren aan het roer. De onderwijsinhoud stond op de tweede plaats. Het Nieuwe Leren faciliteerde die ontwikkeling. Leerlingen zijn meer bezig processen te beschrijven dan inhoudelijk ergens vat op te krijgen. Er moet meer aandacht komen voor practische vaardigheden. Een leerling die niet aan de randvoorwaarden van het onderwijs voldoet moet buiten het lesprogramma om bijgespijkerd worden in plaats van het lesprogramma aan hem of haar aan te passen.

Terug naar vroeger?
Bergen noemt het een ziekte dat in Nederland innovatie betekent dat alles op de schop gaat. Er is bijvoorbeeld niets mis met klassikaal onderwijs. De leraar met een gevulde gereedschapskist moet het vertrouwen en de vrijheid krijgen om zijn werk op zijn manier te doen, al is het met een clownsneus op.

De middelen zijn beperkt, de werkdruk hoog.
De leraren in Nederland zijn misschien inhoudelijk minder goed geschoold, maar veelal zeer gemotiveerd. Ze moeten behalve de toenemende administratie over de leerlingen ook nog allerlei maatschappelijke problemen oplossen zoals obesitas. Wij zijn controlfreaks geworden die denken dat het allemaal goed gaat als de cijfers kloppen. In het lijstje van Times Higher Education staat de Leidse universiteit op de 64ste plaats. Halbe Zijlstra kan daar blij om zijn, maar de waarde van de lijstjes is betrekkelijk. Op de OESO lijst neemt Nederland een vooraanstaande plaats in omdat allerlei randvoorwaarden worden meegewogen die hier veel beter zijn dan in Afrika. Daar is het onderwijs misschien beter, ook al wordt dat in een kippenhok gegeven.

Hoe staat het met de toezichthoudende taak van de onderwijsinspectie? 
Die zou meer moeten kijken naar het wat, de inhoud, dan naar het hoe. De overheid heeft de verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs neergelegd bij bestuursraden die nauwelijks binding hebben met de docent en zijn klas.
De overheid heeft in het beroepsonderwijs nauwelijks middelen om het niveau te bepalen, Daarom diende Tweede Kamerlid Beertema van de PVV , naar aanleiding van frande met diploma’s, een motie in om daarin verandering te brengen. Hij wil eindexamens in het hbo.  Halbe Zijlstra legde het voor aan de HBO-raad die dat natuurlijk niet nodig vond. In het adviesrapport Vreemde ogen dwingen staat dat eindexamens maar door de scholen zelf moeten worden georganiseerd.  Dat is niet echt handig omdat de perverse prikkel van sjoemelen blijft bestaan.

Heeft BON inbreng in het regeerakkoord?
De woordvoerders van SP, PVV en PvdA onderschrijven de meeste uitgangspunten van BON. In de laatste verkiezingscampagne was er echter weinig aandacht voor onderwijs. Onderwijsbestuurders kunnen vrij beschikken over belastinggeld, dat besteed wordt aan skyboxen bij FC Twente. Er staat tien miljard  op spaarrekeningen van scholen. De overheid zou transparantie moeten eisen. Bergen is ervan overtuigd dat er dan veel geld boven water komt.

De Haarlemse wethouder Jan Nieuwenburg vraagt hoe het toezicht verbeterd kan worden.
Bergen zegt dat de gemeente daar helaas niet over gaat en dus weinig kan doen. Het is eerst belangrijk naar oorzaken te zoeken..Stel eerst een minimum eindniveau vast en laat dan de Inspectie haar werk doen. Nu controleert de Inspectie voornamelijk processen Zolang de zak geld niet teruggaat naar de overheid blijft die machteloos. Begonnen kan worden met het oormerken van de gelden. Ingrijpen op landelijk niveau is nodig.  
  
Hier meer over BON, hier het rapport Vreemde ogen dwingen, hier het Manifest, opgesteld door Ad Verbrugge en zijn vrouw.Met dank aan Presley Bergen voor het lezen en verbeteren van het verslag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten